Usage Statistics for www.expertsinfos.com

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 04:14 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 45462
Total Files 40591
Total Pages 43711
Total Visits 3417
Total KBytes 770685
Total Unique Sites 1309
Total Unique URLs 350
Total Unique Referrers 2876
Total Unique User Agents 382
. Avg Max
Hits per Hour 63 557
Hits per Day 1515 2617
Files per Day 1353 2549
Pages per Day 1457 2561
Sites per Day 43 131
Visits per Day 113 187
KBytes per Day 25690 41962
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.29% 40591
Code 206 - Partial Content 2.88% 1311
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 17
Code 302 - Found 1.41% 643
Code 304 - Not Modified 0.56% 256
Code 404 - Not Found 5.82% 2644

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1947 4.28% 1638 4.04% 1846 4.22% 132 3.86% 131 10.01% 34253 4.44%
2 1783 3.92% 1677 4.13% 1712 3.92% 108 3.16% 85 6.49% 26434 3.43%
3 2356 5.18% 2279 5.61% 2300 5.26% 126 3.69% 88 6.72% 36864 4.78%
4 1446 3.18% 1335 3.29% 1349 3.09% 119 3.48% 77 5.88% 30484 3.96%
5 1460 3.21% 1392 3.43% 1418 3.24% 111 3.25% 65 4.97% 23957 3.11%
6 2617 5.76% 2549 6.28% 2561 5.86% 78 2.28% 59 4.51% 32340 4.20%
7 1966 4.32% 1722 4.24% 1918 4.39% 78 2.28% 61 4.66% 41962 5.44%
8 1765 3.88% 1444 3.56% 1543 3.53% 87 2.55% 69 5.27% 20724 2.69%
9 1214 2.67% 997 2.46% 1137 2.60% 88 2.58% 76 5.81% 14893 1.93%
10 1630 3.59% 1308 3.22% 1586 3.63% 150 4.39% 74 5.65% 34603 4.49%
11 1391 3.06% 1235 3.04% 1339 3.06% 136 3.98% 90 6.88% 22696 2.94%
12 1073 2.36% 694 1.71% 1016 2.32% 162 4.74% 109 8.33% 33872 4.40%
13 600 1.32% 418 1.03% 550 1.26% 108 3.16% 77 5.88% 14809 1.92%
14 1502 3.30% 1373 3.38% 1461 3.34% 88 2.58% 61 4.66% 22865 2.97%
15 1270 2.79% 1127 2.78% 1216 2.78% 104 3.04% 74 5.65% 16262 2.11%
16 1196 2.63% 866 2.13% 1160 2.65% 103 3.01% 73 5.58% 32554 4.22%
17 1325 2.91% 898 2.21% 1267 2.90% 187 5.47% 106 8.10% 35404 4.59%
18 982 2.16% 675 1.66% 912 2.09% 88 2.58% 92 7.03% 14027 1.82%
19 1041 2.29% 983 2.42% 1005 2.30% 116 3.39% 73 5.58% 29522 3.83%
20 1870 4.11% 1807 4.45% 1824 4.17% 135 3.95% 83 6.34% 23782 3.09%
21 2522 5.55% 2485 6.12% 2493 5.70% 180 5.27% 91 6.95% 31889 4.14%
22 2581 5.68% 2534 6.24% 2543 5.82% 138 4.04% 92 7.03% 29218 3.79%
23 1336 2.94% 1252 3.08% 1265 2.89% 130 3.80% 107 8.17% 22379 2.90%
24 775 1.70% 604 1.49% 711 1.63% 83 2.43% 92 7.03% 17249 2.24%
25 564 1.24% 524 1.29% 536 1.23% 71 2.08% 66 5.04% 7277 0.94%
26 715 1.57% 657 1.62% 673 1.54% 104 3.04% 66 5.04% 9881 1.28%
27 2098 4.61% 2035 5.01% 2063 4.72% 105 3.07% 74 5.65% 26519 3.44%
28 2394 5.27% 2186 5.39% 2364 5.41% 108 3.16% 57 4.35% 37742 4.90%
29 1016 2.23% 973 2.40% 986 2.26% 111 3.25% 64 4.89% 14590 1.89%
30 1027 2.26% 924 2.28% 957 2.19% 142 4.16% 84 6.42% 31635 4.10%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 62 1860 4.09% 56 1704 4.20% 59 1775 4.06% 801 24041 3.12%
1 63 1915 4.21% 60 1810 4.46% 61 1850 4.23% 1020 30615 3.97%
2 69 2087 4.59% 58 1746 4.30% 61 1840 4.21% 967 28996 3.76%
3 56 1704 3.75% 51 1530 3.77% 55 1660 3.80% 1017 30514 3.96%
4 65 1975 4.34% 63 1896 4.67% 63 1916 4.38% 1015 30438 3.95%
5 61 1858 4.09% 58 1741 4.29% 59 1787 4.09% 1210 36302 4.71%
6 73 2209 4.86% 65 1978 4.87% 70 2122 4.85% 1405 42135 5.47%
7 57 1735 3.82% 54 1620 3.99% 55 1670 3.82% 875 26241 3.40%
8 58 1749 3.85% 55 1654 4.07% 56 1687 3.86% 756 22668 2.94%
9 60 1829 4.02% 51 1541 3.80% 58 1768 4.04% 1232 36965 4.80%
10 51 1559 3.43% 48 1458 3.59% 50 1503 3.44% 922 27653 3.59%
11 55 1674 3.68% 53 1599 3.94% 54 1630 3.73% 823 24690 3.20%
12 69 2077 4.57% 58 1753 4.32% 66 1989 4.55% 1460 43804 5.68%
13 59 1783 3.92% 52 1584 3.90% 57 1728 3.95% 1130 33886 4.40%
14 78 2367 5.21% 69 2082 5.13% 77 2319 5.31% 2079 62370 8.09%
15 69 2073 4.56% 57 1730 4.26% 66 2005 4.59% 1215 36461 4.73%
16 63 1890 4.16% 58 1749 4.31% 61 1843 4.22% 1276 38278 4.97%
17 59 1794 3.95% 53 1618 3.99% 57 1717 3.93% 862 25869 3.36%
18 51 1547 3.40% 44 1349 3.32% 49 1489 3.41% 681 20433 2.65%
19 54 1621 3.57% 48 1444 3.56% 52 1572 3.60% 795 23854 3.10%
20 77 2322 5.11% 63 1919 4.73% 75 2252 5.15% 941 28224 3.66%
21 66 1988 4.37% 58 1753 4.32% 63 1908 4.37% 1029 30882 4.01%
22 70 2111 4.64% 57 1732 4.27% 67 2016 4.61% 1338 40135 5.21%
23 57 1735 3.82% 53 1601 3.94% 55 1665 3.81% 841 25229 3.27%

Top 30 of 350 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30558 67.22% 306449 39.76% /stats/
2 5288 11.63% 4380 0.57% /
3 1121 2.47% 582 0.08% /stats//usage_201611.html
4 815 1.79% 82730 10.73% /stats/usage_201604.html
5 502 1.10% 40728 5.28% /stats/usage_201804.html
6 216 0.48% 21935 2.85% /stats/usage_201611.html
7 207 0.46% 21111 2.74% /stats/usage_201610.html
8 201 0.44% 20571 2.67% /stats/usage_201608.html
9 201 0.44% 21292 2.76% /stats/usage_201612.html
10 199 0.44% 20227 2.62% /stats/usage_201609.html
11 195 0.43% 20625 2.68% /stats/usage_201701.html
12 130 0.29% 82 0.01% /jukitvweb/
13 123 0.27% 11815 1.53% /stats/usage_201706.html
14 38 0.08% 24 0.00% /jukitvweb//
15 38 0.08% 24 0.00% /jukitvweb///
16 36 0.08% 2709 0.35% /stats//usage_201804.html
17 32 0.07% 3121 0.40% /stats/usage_201003.html
18 26 0.06% 2738 0.36% /stats/usage_200902.html
19 26 0.06% 2383 0.31% /stats/usage_200904.html
20 26 0.06% 2531 0.33% /stats/usage_201512.html
21 25 0.05% 2660 0.35% /stats/usage_200812.html
22 25 0.05% 2788 0.36% /stats/usage_200910.html
23 24 0.05% 2150 0.28% /stats/usage_201309.html
24 24 0.05% 2302 0.30% /stats/usage_201311.html
25 23 0.05% 2061 0.27% /stats/usage_201712.html
26 22 0.05% 2183 0.28% /stats/usage_201507.html
27 22 0.05% 1670 0.22% /stats/usage_201511.html
28 22 0.05% 2039 0.26% /stats/usage_201601.html
29 22 0.05% 2095 0.27% /stats/usage_201603.html
30 22 0.05% 1641 0.21% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 350 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30558 67.22% 306449 39.76% /stats/
2 815 1.79% 82730 10.73% /stats/usage_201604.html
3 502 1.10% 40728 5.28% /stats/usage_201804.html
4 216 0.48% 21935 2.85% /stats/usage_201611.html
5 201 0.44% 21292 2.76% /stats/usage_201612.html
6 207 0.46% 21111 2.74% /stats/usage_201610.html
7 195 0.43% 20625 2.68% /stats/usage_201701.html
8 201 0.44% 20571 2.67% /stats/usage_201608.html
9 199 0.44% 20227 2.62% /stats/usage_201609.html
10 123 0.27% 11815 1.53% /stats/usage_201706.html

Top 10 of 126 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30558 67.22% 1265 41.41% /stats/
2 5288 11.63% 718 23.50% /
3 815 1.79% 197 6.45% /stats/usage_201604.html
4 123 0.27% 109 3.57% /stats/usage_201706.html
5 216 0.48% 70 2.29% /stats/usage_201611.html
6 1121 2.47% 56 1.83% /stats//usage_201611.html
7 36 0.08% 30 0.98% /stats//usage_201804.html
8 201 0.44% 29 0.95% /stats/usage_201612.html
9 201 0.44% 26 0.85% /stats/usage_201608.html
10 502 1.10% 26 0.85% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30558 67.22% 1232 40.59% /stats/
2 5288 11.63% 691 22.77% /
3 815 1.79% 197 6.49% /stats/usage_201604.html
4 123 0.27% 109 3.59% /stats/usage_201706.html
5 216 0.48% 70 2.31% /stats/usage_201611.html
6 195 0.43% 62 2.04% /stats/usage_201701.html
7 1121 2.47% 56 1.85% /stats//usage_201611.html
8 502 1.10% 39 1.29% /stats/usage_201804.html
9 199 0.44% 29 0.96% /stats/usage_201609.html
10 32 0.07% 18 0.59% /stats/usage_201003.html

Top 30 of 2876 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5094 11.20% - (Direct Request)
2 3087 6.79% http://tubeclix.com
3 1800 3.96% http://xxxfax.com
4 1521 3.35% http://xn----8sbnarqdju6ab8d8bj.xn--p1ai/
5 1432 3.15% http://master-climat.com.ua/
6 1432 3.15% https://tel-number.ru
7 1260 2.77% https://kiv.kz
8 1260 2.77% https://world-bases.com
9 1164 2.56% http://rrdredlatina.info/
10 972 2.14% http://european-yachts.com/
11 972 2.14% http://msk-stabilizator.ru/
12 957 2.11% http://shop.stylew.ru/
13 936 2.06% http://vozvratprav.com/
14 932 2.05% https://almaztools.com.ua/
15 768 1.69% http://poollife.ru
16 756 1.66% https://toba.ua/
17 612 1.35% http://zablo.ru
18 592 1.30% http://englisheducation.info/
19 580 1.28% http://pasttorrent.com
20 558 1.23% https://firstxhub.com
21 480 1.06% http://escort-friesland.info/
22 468 1.03% http://onloveona.ru
23 425 0.93% https://tmstorrent.com
24 384 0.84% http://olympicmedals.info/
25 380 0.84% http://escortlariyiz.info/
26 365 0.80% http://\xec\xe5\xed\xfc\xf8\xe5-\xef\xeb\xe0\xf2\xe8\xf2\xfc.\xf0\xf4
27 316 0.70% http://cvexample.info/
28 316 0.70% http://education-and-reference-hub.info/
29 316 0.70% https://worklady.ru/
30 303 0.67% https://statecarinsurance.us

Top 15 of 382 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6096 13.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 4544 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 3563 7.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 3466 7.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
5 2056 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1548 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 1492 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
8 1116 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 1115 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 985 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 664 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
12 605 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 564 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
14 495 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 490 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48

Usage by Country for April 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 45462 100.00% 41902 103.23% 770685 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21