Usage Statistics for www.expertsinfos.com

Summary Period: June 2015
Generated 29-Nov-2015 03:39 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2015
Total Hits 12804
Total Files 10484
Total Pages 11579
Total Visits 3160
Total KBytes 406103
Total Unique Sites 1098
Total Unique URLs 396
Total Unique Referrers 1078
Total Unique User Agents 509
. Avg Max
Hits per Hour 17 577
Hits per Day 426 1303
Files per Day 349 1246
Pages per Day 385 1272
Sites per Day 36 96
Visits per Day 105 163
KBytes per Day 13537 65998
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.88% 10484
Code 206 - Partial Content 0.56% 72
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 22
Code 302 - Found 4.98% 638
Code 304 - Not Modified 0.60% 77
Code 404 - Not Found 11.80% 1511

Daily usage for June 2015

Daily Statistics for June 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 635 4.96% 582 5.55% 609 5.26% 85 2.69% 67 6.10% 65998 16.25%
2 474 3.70% 386 3.68% 448 3.87% 95 3.01% 74 6.74% 34388 8.47%
3 627 4.90% 402 3.83% 600 5.18% 102 3.23% 67 6.10% 27459 6.76%
4 497 3.88% 439 4.19% 464 4.01% 87 2.75% 64 5.83% 9048 2.23%
5 248 1.94% 172 1.64% 209 1.80% 119 3.77% 88 8.01% 7828 1.93%
6 148 1.16% 66 0.63% 108 0.93% 81 2.56% 76 6.92% 3147 0.77%
7 244 1.91% 147 1.40% 212 1.83% 102 3.23% 78 7.10% 5313 1.31%
8 426 3.33% 358 3.41% 394 3.40% 131 4.15% 60 5.46% 9596 2.36%
9 383 2.99% 312 2.98% 354 3.06% 126 3.99% 56 5.10% 4452 1.10%
10 398 3.11% 333 3.18% 368 3.18% 113 3.58% 55 5.01% 12099 2.98%
11 361 2.82% 281 2.68% 319 2.75% 97 3.07% 73 6.65% 13727 3.38%
12 865 6.76% 815 7.77% 846 7.31% 93 2.94% 50 4.55% 26936 6.63%
13 1303 10.18% 1246 11.88% 1272 10.99% 119 3.77% 68 6.19% 19234 4.74%
14 235 1.84% 179 1.71% 199 1.72% 100 3.16% 65 5.92% 4250 1.05%
15 251 1.96% 196 1.87% 219 1.89% 111 3.51% 72 6.56% 6454 1.59%
16 312 2.44% 231 2.20% 288 2.49% 119 3.77% 71 6.47% 8502 2.09%
17 528 4.12% 450 4.29% 486 4.20% 163 5.16% 96 8.74% 23040 5.67%
18 894 6.98% 820 7.82% 863 7.45% 131 4.15% 84 7.65% 12126 2.99%
19 658 5.14% 617 5.89% 634 5.48% 124 3.92% 66 6.01% 14052 3.46%
20 409 3.19% 346 3.30% 374 3.23% 111 3.51% 64 5.83% 19218 4.73%
21 161 1.26% 100 0.95% 138 1.19% 85 2.69% 59 5.37% 4001 0.99%
22 248 1.94% 172 1.64% 202 1.74% 125 3.96% 86 7.83% 5144 1.27%
23 312 2.44% 270 2.58% 294 2.54% 103 3.26% 53 4.83% 4330 1.07%
24 842 6.58% 618 5.89% 528 4.56% 115 3.64% 51 4.64% 19887 4.90%
25 307 2.40% 258 2.46% 285 2.46% 112 3.54% 76 6.92% 13784 3.39%
26 207 1.62% 163 1.55% 180 1.55% 69 2.18% 44 4.01% 11991 2.95%
27 197 1.54% 139 1.33% 177 1.53% 94 2.97% 58 5.28% 4285 1.06%
28 210 1.64% 135 1.29% 173 1.49% 94 2.97% 76 6.92% 5428 1.34%
29 185 1.44% 121 1.15% 153 1.32% 83 2.63% 62 5.65% 3421 0.84%
30 239 1.87% 130 1.24% 183 1.58% 84 2.66% 72 6.56% 6963 1.71%

Hourly usage for June 2015

Hourly Statistics for June 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 538 4.20% 15 452 4.31% 16 496 4.28% 758 22730 5.60%
1 18 545 4.26% 14 449 4.28% 16 487 4.21% 570 17099 4.21%
2 14 433 3.38% 11 357 3.41% 13 395 3.41% 551 16530 4.07%
3 13 409 3.19% 11 357 3.41% 12 382 3.30% 645 19338 4.76%
4 13 411 3.21% 10 323 3.08% 12 368 3.18% 477 14300 3.52%
5 13 402 3.14% 10 319 3.04% 11 358 3.09% 517 15516 3.82%
6 12 370 2.89% 8 262 2.50% 11 331 2.86% 479 14367 3.54%
7 10 300 2.34% 8 259 2.47% 9 272 2.35% 472 14155 3.49%
8 11 344 2.69% 9 278 2.65% 10 318 2.75% 328 9834 2.42%
9 10 301 2.35% 8 248 2.37% 9 270 2.33% 363 10876 2.68%
10 14 429 3.35% 11 351 3.35% 13 401 3.46% 386 11583 2.85%
11 35 1062 8.29% 26 781 7.45% 24 732 6.32% 779 23371 5.75%
12 25 768 6.00% 17 538 5.13% 24 724 6.25% 600 17988 4.43%
13 21 653 5.10% 17 513 4.89% 20 601 5.19% 619 18561 4.57%
14 18 560 4.37% 15 477 4.55% 17 519 4.48% 515 15464 3.81%
15 16 490 3.83% 13 416 3.97% 15 452 3.90% 536 16074 3.96%
16 20 624 4.87% 17 531 5.06% 19 582 5.03% 484 14519 3.58%
17 22 662 5.17% 19 582 5.55% 20 625 5.40% 669 20061 4.94%
18 22 673 5.26% 19 572 5.46% 20 614 5.30% 675 20258 4.99%
19 18 568 4.44% 15 471 4.49% 17 534 4.61% 569 17073 4.20%
20 19 578 4.51% 17 521 4.97% 18 552 4.77% 653 19578 4.82%
21 20 629 4.91% 18 540 5.15% 19 595 5.14% 628 18833 4.64%
22 16 490 3.83% 14 420 4.01% 14 439 3.79% 585 17563 4.32%
23 18 565 4.41% 15 467 4.45% 17 532 4.59% 681 20433 5.03%

Top 30 of 396 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5654 44.16% 56552 13.93% /stats/
2 1424 11.12% 1228 0.30% /
3 861 6.72% 109126 26.87% /stats/usage_200806.html
4 804 6.28% 92309 22.73% /stats/usage_201505.html
5 370 2.89% 37277 9.18% /stats/usage_201506.html
6 185 1.44% 19728 4.86% /stats/usage_201409.html
7 59 0.46% 6627 1.63% /stats/usage_201504.html
8 58 0.45% 39 0.01% /jukitvweb/
9 55 0.43% 8 0.00% /icons/blank.gif
10 55 0.43% 12 0.00% /icons/folder.gif
11 48 0.37% 5523 1.36% /stats/usage_201503.html
12 41 0.32% 4469 1.10% /stats/usage_201411.html
13 32 0.25% 3262 0.80% /stats/usage_201002.html
14 22 0.17% 1983 0.49% /stats/usage_201501.html
15 20 0.16% 2000 0.49% /stats/usage_201003.html
16 20 0.16% 2309 0.57% /stats/usage_201412.html
17 18 0.14% 1605 0.40% /stats/usage_200904.html
18 18 0.14% 1965 0.48% /stats/usage_201401.html
19 17 0.13% 2055 0.51% /stats/usage_200712.html
20 17 0.13% 1921 0.47% /stats/usage_201502.html
21 16 0.12% 1910 0.47% /stats/usage_200804.html
22 15 0.12% 1823 0.45% /stats/usage_200902.html
23 14 0.11% 1791 0.44% /stats/usage_200801.html
24 14 0.11% 1598 0.39% /stats/usage_200809.html
25 13 0.10% 1632 0.40% /stats/usage_200807.html
26 13 0.10% 1432 0.35% /stats/usage_201403.html
27 13 0.10% 1434 0.35% /stats/usage_201407.html
28 13 0.10% 1498 0.37% /stats/usage_201410.html
29 12 0.09% 1389 0.34% /stats/usage_200802.html
30 12 0.09% 1368 0.34% /stats/usage_200810.html

Top 10 of 396 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 861 6.72% 109126 26.87% /stats/usage_200806.html
2 804 6.28% 92309 22.73% /stats/usage_201505.html
3 5654 44.16% 56552 13.93% /stats/
4 370 2.89% 37277 9.18% /stats/usage_201506.html
5 185 1.44% 19728 4.86% /stats/usage_201409.html
6 59 0.46% 6627 1.63% /stats/usage_201504.html
7 48 0.37% 5523 1.36% /stats/usage_201503.html
8 41 0.32% 4469 1.10% /stats/usage_201411.html
9 32 0.25% 3262 0.80% /stats/usage_201002.html
10 20 0.16% 2309 0.57% /stats/usage_201412.html

Top 10 of 92 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1424 11.12% 1195 40.95% /
2 5654 44.16% 986 33.79% /stats/
3 370 2.89% 161 5.52% /stats/usage_201506.html
4 185 1.44% 152 5.21% /stats/usage_201409.html
5 804 6.28% 66 2.26% /stats/usage_201505.html
6 41 0.32% 34 1.17% /stats/usage_201411.html
7 7 0.05% 19 0.65% /stats/usage_201311.html
8 58 0.45% 12 0.41% /jukitvweb/
9 17 0.13% 12 0.41% /stats/usage_200712.html
10 11 0.09% 11 0.38% /stats/usage_201002.html\r

Top 10 of 94 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1424 11.12% 1169 40.46% /
2 5654 44.16% 989 34.23% /stats/
3 370 2.89% 163 5.64% /stats/usage_201506.html
4 185 1.44% 150 5.19% /stats/usage_201409.html
5 804 6.28% 68 2.35% /stats/usage_201505.html
6 41 0.32% 33 1.14% /stats/usage_201411.html
7 58 0.45% 14 0.48% /jukitvweb/
8 17 0.13% 11 0.38% /stats/usage_200712.html
9 11 0.09% 11 0.38% /stats/usage_201002.html\r
10 861 6.72% 10 0.35% /stats/usage_200806.html

Top 30 of 1078 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2797 21.84% - (Direct Request)
2 1340 10.47% http://www.buyscabiescream.net/
3 716 5.59% http://a20ad534e200.com/
4 652 5.09% http://krokodylbill.net
5 555 4.33% http://clarithromycin.weebly.com/
6 165 1.29% http://mebendazole100mg.aircus.com/
7 165 1.29% http://mebendazole100mg.weebly.com/
8 160 1.25% http://rx24.wormsoff.org
9 150 1.17% http://scabiestreat.weebly.com
10 136 1.06% https://vk.com/krem_zagar
11 132 1.03% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
12 128 1.00% https://vk.com/aviabilet_rasprodaga
13 120 0.94% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
14 117 0.91% http://www.gorodservis.ru
15 109 0.85% https://vk.com/skidki_online_rasprodagi
16 95 0.74% http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names
17 93 0.73% http://www.xolodremont.ru/
18 84 0.66% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
19 82 0.64% https://www.google.com/search
20 80 0.62% http://dating.chat-ruletka.net
21 60 0.47% http://chatrulett.blogspot.com
22 60 0.47% http://dating.chat-ruletka.net/ru/diary/
23 56 0.44% http://dating.chat-ruletka.net/ru/travel/
24 55 0.43% http://wormsstop.org/antiparasites/albendazole.html
25 53 0.41% http://play-many.ru/pozdravlenija/
26 50 0.39% http://play-many.ru
27 50 0.39% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
28 48 0.37% http://100dollars-seo.com/try.php
29 47 0.37% http://www.tv-ua.ru
30 38 0.30% http://jurnal-zhen.besaba.com/map.html

Top 20 of 87 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 4.72% http://chipolinka.ru/games-27.html
2 5 4.72% http://iqproverka.ru/games-51.html
3 5 4.72% http://medicaldictionary.ru/games-21.html
4 5 4.72% http://medicaldictionary.ru/games-35.html
5 4 3.77% expertsinfos.com
6 1 0.94% http://a7n.ru/sobaka-traxaet-babu-v-zhopu-internet
7 1 0.94% http://asadv.ru
8 1 0.94% http://asadv.ru/2014-novi-porno-kazaxstan-skriti-kamera
9 1 0.94% http://asadv.ru/loshad-i-devushka-erotika-seks-video-skachat
10 1 0.94% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-fotki-bolshix-chlenov-krasivyx-chlenov
11 1 0.94% http://asadv.ru/porno-szhivotnymi-smotret
12 1 0.94% http://asadv.ru/xitoy-seks
13 1 0.94% http://b7i.ru/devushka-izdevaetsya-nad-chlenom-i-yajcami-raba-sret-v-rot
14 1 0.94% http://blogdark.ru/analnoe-iznasilovanie-skachat-besplatno
15 1 0.94% http://blogdark.ru/brat-traxyut-sestru-seks-besplatno-skachat
16 1 0.94% http://blogdark.ru/drochka-malenkogo-chlena
17 1 0.94% http://blogdark.ru/erotka-seks
18 1 0.94% http://blogdark.ru/foto-video-mamina-pizda
19 1 0.94% http://blogdark.ru/lizbiyanki-lizhut-pizdu-hd
20 1 0.94% http://blogdark.ru/mama-sin-siks

Top 15 of 509 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1080 8.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 892 6.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 831 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 563 4.40% Node/simplecrawler 0.5.2 (https://github.com/cgiffard/node-simplecrawler.git)
5 457 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 344 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 336 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
8 315 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
9 309 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 291 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 232 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 210 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 202 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 160 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 136 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Usage by Country for June 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12804 100.00% 10556 100.69% 406103 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21