Usage Statistics for www.expertsinfos.com

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 19320
Total Files 14279
Total Pages 16143
Total Visits 4276
Total KBytes 641555
Total Unique Sites 1318
Total Unique URLs 265
Total Unique Referrers 2078
Total Unique User Agents 475
. Avg Max
Hits per Hour 25 325
Hits per Day 623 1424
Files per Day 460 1132
Pages per Day 520 1327
Sites per Day 42 133
Visits per Day 137 213
KBytes per Day 20695 38849
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.91% 14279
Code 206 - Partial Content 0.02% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 6
Code 302 - Found 2.45% 474
Code 304 - Not Modified 0.42% 82
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 404 - Not Found 23.16% 4474

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 805 4.17% 494 3.46% 684 4.24% 168 3.93% 81 6.15% 19800 3.09%
2 1424 7.37% 1132 7.93% 1327 8.22% 136 3.18% 66 5.01% 28860 4.50%
3 974 5.04% 872 6.11% 884 5.48% 130 3.04% 59 4.48% 27393 4.27%
4 1142 5.91% 1028 7.20% 1050 6.50% 157 3.67% 79 5.99% 38849 6.06%
5 1183 6.12% 880 6.16% 1071 6.63% 188 4.40% 88 6.68% 37145 5.79%
6 685 3.55% 511 3.58% 560 3.47% 213 4.98% 98 7.44% 20745 3.23%
7 834 4.32% 661 4.63% 732 4.53% 210 4.91% 63 4.78% 19977 3.11%
8 687 3.56% 523 3.66% 580 3.59% 170 3.98% 90 6.83% 11371 1.77%
9 843 4.36% 551 3.86% 741 4.59% 156 3.65% 80 6.07% 9947 1.55%
10 551 2.85% 436 3.05% 497 3.08% 176 4.12% 79 5.99% 8818 1.37%
11 462 2.39% 344 2.41% 366 2.27% 148 3.46% 81 6.15% 9879 1.54%
12 688 3.56% 573 4.01% 597 3.70% 148 3.46% 83 6.30% 9217 1.44%
13 766 3.96% 608 4.26% 625 3.87% 157 3.67% 95 7.21% 24667 3.84%
14 786 4.07% 675 4.73% 683 4.23% 100 2.34% 62 4.70% 33725 5.26%
15 678 3.51% 332 2.33% 523 3.24% 119 2.78% 79 5.99% 27203 4.24%
16 565 2.92% 395 2.77% 431 2.67% 101 2.36% 69 5.24% 34072 5.31%
17 478 2.47% 321 2.25% 344 2.13% 88 2.06% 67 5.08% 28186 4.39%
18 266 1.38% 140 0.98% 138 0.85% 74 1.73% 55 4.17% 4220 0.66%
19 292 1.51% 185 1.30% 196 1.21% 82 1.92% 59 4.48% 11964 1.86%
20 297 1.54% 186 1.30% 202 1.25% 104 2.43% 69 5.24% 8925 1.39%
21 271 1.40% 195 1.37% 196 1.21% 87 2.03% 64 4.86% 9881 1.54%
22 299 1.55% 183 1.28% 212 1.31% 91 2.13% 63 4.78% 8528 1.33%
23 385 1.99% 307 2.15% 313 1.94% 123 2.88% 59 4.48% 24591 3.83%
24 291 1.51% 179 1.25% 208 1.29% 107 2.50% 80 6.07% 14099 2.20%
25 274 1.42% 176 1.23% 197 1.22% 118 2.76% 89 6.75% 9378 1.46%
26 374 1.94% 224 1.57% 280 1.73% 119 2.78% 94 7.13% 15200 2.37%
27 504 2.61% 336 2.35% 405 2.51% 168 3.93% 118 8.95% 26750 4.17%
28 653 3.38% 521 3.65% 562 3.48% 211 4.93% 133 10.09% 30751 4.79%
29 625 3.23% 532 3.73% 546 3.38% 168 3.93% 99 7.51% 31137 4.85%
30 467 2.42% 352 2.47% 384 2.38% 127 2.97% 82 6.22% 23531 3.67%
31 771 3.99% 427 2.99% 609 3.77% 145 3.39% 74 5.61% 32746 5.10%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 733 3.79% 18 578 4.05% 20 644 3.99% 1001 31031 4.84%
1 28 891 4.61% 22 711 4.98% 23 736 4.56% 901 27924 4.35%
2 20 642 3.32% 16 512 3.59% 17 527 3.26% 731 22655 3.53%
3 21 655 3.39% 16 500 3.50% 17 533 3.30% 720 22333 3.48%
4 26 815 4.22% 15 470 3.29% 21 681 4.22% 747 23151 3.61%
5 20 633 3.28% 14 457 3.20% 15 492 3.05% 590 18298 2.85%
6 24 758 3.92% 18 580 4.06% 20 621 3.85% 638 19779 3.08%
7 34 1081 5.60% 22 702 4.92% 29 909 5.63% 1381 42821 6.67%
8 24 763 3.95% 17 538 3.77% 18 586 3.63% 895 27731 4.32%
9 23 734 3.80% 17 534 3.74% 18 569 3.52% 729 22592 3.52%
10 28 873 4.52% 21 680 4.76% 23 743 4.60% 834 25867 4.03%
11 19 619 3.20% 14 451 3.16% 15 490 3.04% 627 19429 3.03%
12 30 935 4.84% 20 640 4.48% 24 773 4.79% 894 27699 4.32%
13 27 840 4.35% 20 642 4.50% 21 678 4.20% 815 25253 3.94%
14 37 1158 5.99% 23 722 5.06% 32 1004 6.22% 1297 40198 6.27%
15 30 936 4.84% 21 655 4.59% 25 789 4.89% 1143 35445 5.52%
16 24 760 3.93% 17 555 3.89% 19 601 3.72% 688 21343 3.33%
17 31 981 5.08% 26 824 5.77% 27 863 5.35% 894 27702 4.32%
18 24 752 3.89% 19 594 4.16% 20 644 3.99% 1070 33174 5.17%
19 22 700 3.62% 17 534 3.74% 18 564 3.49% 699 21665 3.38%
20 30 954 4.94% 21 662 4.64% 27 840 5.20% 977 30279 4.72%
21 23 734 3.80% 20 631 4.42% 20 640 3.96% 857 26556 4.14%
22 24 770 3.99% 20 630 4.41% 22 702 4.35% 949 29423 4.59%
23 19 603 3.12% 15 477 3.34% 16 514 3.18% 620 19207 2.99%

Top 30 of 265 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4649 24.06% 46368 7.23% /stats/
2 3737 19.34% 3148 0.49% /
3 1033 5.35% 113000 17.61% /stats/usage_201409.html
4 943 4.88% 100939 15.73% /stats/usage_201402.html
5 850 4.40% 87850 13.69% /stats/usage_201412.html
6 750 3.88% 85939 13.40% /stats/usage_201411.html
7 206 1.07% 22272 3.47% /stats/usage_201401.html
8 178 0.92% 22731 3.54% /stats/usage_200712.html
9 165 0.85% 17902 2.79% /stats/usage_201209.html
10 124 0.64% 84 0.01% /jukitvweb/
11 117 0.61% 12890 2.01% /stats/usage_201003.html
12 103 0.53% 15 0.00% /icons/blank.gif
13 102 0.53% 22 0.00% /icons/folder.gif
14 100 0.52% 12608 1.97% /stats/usage_200804.html
15 72 0.37% 7611 1.19% /stats/usage_201002.html
16 30 0.16% 3717 0.58% /stats/usage_200803.html
17 23 0.12% 2686 0.42% /stats/usage_200801.html
18 21 0.11% 2222 0.35% /stats/usage_200904.html
19 19 0.10% 2385 0.37% /stats/usage_200807.html
20 19 0.10% 2366 0.37% /stats/usage_200910.html
21 18 0.09% 2213 0.34% /stats/usage_200809.html
22 18 0.09% 2188 0.34% /stats/usage_200902.html
23 17 0.09% 2028 0.32% /stats/usage_200806.html
24 17 0.09% 1978 0.31% /stats/usage_200901.html
25 17 0.09% 1645 0.26% /stats/usage_201304.html
26 16 0.08% 2020 0.31% /stats/usage_200802.html
27 16 0.08% 1872 0.29% /stats/usage_200808.html
28 16 0.08% 1990 0.31% /stats/usage_200810.html
29 16 0.08% 1979 0.31% /stats/usage_200911.html
30 15 0.08% 1851 0.29% /stats/usage_200812.html

Top 10 of 265 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1033 5.35% 113000 17.61% /stats/usage_201409.html
2 943 4.88% 100939 15.73% /stats/usage_201402.html
3 850 4.40% 87850 13.69% /stats/usage_201412.html
4 750 3.88% 85939 13.40% /stats/usage_201411.html
5 4649 24.06% 46368 7.23% /stats/
6 178 0.92% 22731 3.54% /stats/usage_200712.html
7 206 1.07% 22272 3.47% /stats/usage_201401.html
8 165 0.85% 17902 2.79% /stats/usage_201209.html
9 117 0.61% 12890 2.01% /stats/usage_201003.html
10 100 0.52% 12608 1.97% /stats/usage_200804.html

Top 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3737 19.34% 1857 51.45% /
2 850 4.40% 292 8.09% /stats/usage_201412.html
3 1033 5.35% 283 7.84% /stats/usage_201409.html
4 4649 24.06% 244 6.76% /stats/
5 943 4.88% 188 5.21% /stats/usage_201402.html
6 750 3.88% 126 3.49% /stats/usage_201411.html
7 124 0.64% 60 1.66% /jukitvweb/
8 117 0.61% 59 1.63% /stats/usage_201003.html
9 100 0.52% 55 1.52% /stats/usage_200804.html
10 178 0.92% 46 1.27% /stats/usage_200712.html

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3737 19.34% 1848 51.28% /
2 850 4.40% 294 8.16% /stats/usage_201412.html
3 1033 5.35% 284 7.88% /stats/usage_201409.html
4 4649 24.06% 241 6.69% /stats/
5 943 4.88% 188 5.22% /stats/usage_201402.html
6 750 3.88% 125 3.47% /stats/usage_201411.html
7 117 0.61% 61 1.69% /stats/usage_201003.html
8 124 0.64% 55 1.53% /jukitvweb/
9 100 0.52% 54 1.50% /stats/usage_200804.html
10 178 0.92% 44 1.22% /stats/usage_200712.html

Top 30 of 2078 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4248 21.99% - (Direct Request)
2 324 1.68% http://www.xolodremont.ru/
3 291 1.51% http://www.gorodservis.ru
4 280 1.45% http://www.netvibes.com/hydrocodone
5 270 1.40% http://mchat.wc.lt
6 260 1.35% http://alcoholism.spbdyet.ru
7 255 1.32% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
8 245 1.27% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
9 241 1.25% https://www.google.com/search
10 230 1.19% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
11 205 1.06% http://gravatar.com/beabathiparcyre
12 196 1.01% https://putin.moykrest.ru
13 180 0.93% http://zesei.info/buy-clomid-online/
14 170 0.88% http://sycellphone.blogspot.com
15 168 0.87% http://iphone-6.moykrest.ru
16 164 0.85% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
17 159 0.82% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
18 156 0.81% http://shop.spbdyet.ru/
19 144 0.75% http://forskolin.paydayshop.biz/
20 140 0.72% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
21 136 0.70% http://www.paygreendayloans.com/
22 135 0.70% http://greensbean.blogspot.com
23 116 0.60% http://fbmessenger.afdfloral.com
24 109 0.56% http://dressirovkacobak.ru
25 100 0.52% https://twitter.com/esif22
26 96 0.50% http://mylove.spbdyet.ru
27 88 0.46% http://videostripe.afdfloral.com
28 86 0.45% http://semalt.semalt.com/crawler.php
29 84 0.43% https://vk.com/page-74059968_48349947
30 69 0.36% http://amgasprombank.ru

Top 20 of 246 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.81% http://baseclimbing.ru/zhestkaya-masturbaciya
2 2 0.81% http://www.b7i.ru/prinuzhdenie-gospozhej-muzhchin-k-seksu-mezhdu-soboj
3 1 0.40% http://asadv.ru/
4 1 0.40% http://asadv.ru/blyadstvo-video-s-pyanymi-sukami-na-vecherinke
5 1 0.40% http://asadv.ru/kak-traxaetyutsya-lyudi-nasilno
6 1 0.40% http://asadv.ru/porno-video-foto-seksmashiny-bolshie-chleny-dvojnoe-proniknovenie-tolpa-odnu
7 1 0.40% http://b-gs.ru/zaigralsya-s-ee-popkoj-i-analnymi-sharikami/
8 1 0.40% http://b7i.ru/aziatskaya-massazhistka-zanimaetsya-seksom-na-massazhnom-stole
9 1 0.40% http://b7i.ru/gospozha-blondinka-drochit-zakovanomu-rabu-xuj
10 1 0.40% http://b7i.ru/medison-iv-darit-bolshe-chem-massazh
11 1 0.40% http://b7i.ru/obrechyonnaya-na-orgazm-ot-ruki
12 1 0.40% http://b7i.ru/priyatnoe-znakomstvo-v-univermage-s-gryachej-zreloj-blondinkoj
13 1 0.40% http://b7i.ru/shikarnaya-blondinka-skachet-na-dlinnom-chlene
14 1 0.40% http://b7i.ru/shmara-slovila-burnyj-orgazm-i-pozvolila-obkonchat-svoe-lico
15 1 0.40% http://b7i.ru/shokolad-monro-monika-onlajn-porno
16 1 0.40% http://b7i.ru/staryj-muzhik-lizhet-molodoj-devushke-nozhki-v-kolgotkax
17 1 0.40% http://b7i.ru/traxnul-zhenu-po-sobachi-na-kuxne
18 1 0.40% http://b7i.ru/tri-lesbiyanki-snimayut-sebya
19 1 0.40% http://b7i.ru/vo-dvore-bushmen-traxnul-zhopastuyu-biksu
20 1 0.40% http://b7i.ru/vyebal-latinku-v-vannoj-komnate

Top 15 of 475 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2145 11.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
2 641 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 634 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
4 399 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 385 1.99% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
6 368 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 344 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 344 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 339 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
10 337 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 336 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 331 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
13 329 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
14 328 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 328 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19320 100.00% 14283 100.03% 641555 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21