Usage Statistics for www.expertsinfos.com

Summary Period: November 2014
Generated 01-Dec-2014 04:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 25365
Total Files 21187
Total Pages 22333
Total Visits 4008
Total KBytes 608248
Total Unique Sites 1178
Total Unique URLs 229
Total Unique Referrers 2185
Total Unique User Agents 616
. Avg Max
Hits per Hour 35 320
Hits per Day 845 1540
Files per Day 706 1258
Pages per Day 744 1444
Sites per Day 39 150
Visits per Day 133 194
KBytes per Day 20275 71243
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.53% 21187
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 7
Code 302 - Found 1.53% 387
Code 304 - Not Modified 0.29% 73
Code 404 - Not Found 14.62% 3709

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 581 2.29% 476 2.25% 499 2.23% 118 2.94% 68 5.77% 17676 2.91%
2 733 2.89% 643 3.03% 655 2.93% 118 2.94% 53 4.50% 19546 3.21%
3 897 3.54% 776 3.66% 801 3.59% 129 3.22% 70 5.94% 20347 3.35%
4 1059 4.18% 904 4.27% 952 4.26% 115 2.87% 78 6.62% 17957 2.95%
5 1063 4.19% 931 4.39% 937 4.20% 118 2.94% 81 6.88% 16450 2.70%
6 651 2.57% 506 2.39% 524 2.35% 114 2.84% 75 6.37% 8159 1.34%
7 998 3.93% 880 4.15% 900 4.03% 167 4.17% 150 12.73% 17736 2.92%
8 310 1.22% 190 0.90% 214 0.96% 135 3.37% 98 8.32% 8460 1.39%
9 558 2.20% 267 1.26% 450 2.01% 99 2.47% 73 6.20% 15461 2.54%
10 419 1.65% 297 1.40% 321 1.44% 132 3.29% 77 6.54% 13747 2.26%
11 637 2.51% 499 2.36% 535 2.40% 138 3.44% 65 5.52% 20348 3.35%
12 796 3.14% 651 3.07% 685 3.07% 118 2.94% 83 7.05% 9803 1.61%
13 252 0.99% 156 0.74% 181 0.81% 83 2.07% 56 4.75% 2040 0.34%
14 339 1.34% 196 0.93% 241 1.08% 80 2.00% 59 5.01% 1934 0.32%
15 846 3.34% 718 3.39% 732 3.28% 92 2.30% 69 5.86% 7997 1.31%
16 778 3.07% 664 3.13% 695 3.11% 126 3.14% 87 7.39% 8893 1.46%
17 742 2.93% 594 2.80% 642 2.87% 146 3.64% 75 6.37% 6950 1.14%
18 1059 4.18% 913 4.31% 964 4.32% 156 3.89% 91 7.72% 13677 2.25%
19 718 2.83% 563 2.66% 597 2.67% 126 3.14% 75 6.37% 8994 1.48%
20 825 3.25% 689 3.25% 728 3.26% 162 4.04% 88 7.47% 14217 2.34%
21 1033 4.07% 873 4.12% 923 4.13% 171 4.27% 82 6.96% 23144 3.80%
22 1224 4.83% 1086 5.13% 1126 5.04% 176 4.39% 102 8.66% 27748 4.56%
23 1067 4.21% 935 4.41% 958 4.29% 128 3.19% 79 6.71% 11695 1.92%
24 1044 4.12% 929 4.38% 933 4.18% 148 3.69% 72 6.11% 24493 4.03%
25 1134 4.47% 1012 4.78% 1033 4.63% 136 3.39% 77 6.54% 22260 3.66%
26 1243 4.90% 1130 5.33% 1161 5.20% 142 3.54% 76 6.45% 34996 5.75%
27 1540 6.07% 1258 5.94% 1444 6.47% 173 4.32% 71 6.03% 71243 11.71%
28 1100 4.34% 997 4.71% 1016 4.55% 179 4.47% 71 6.03% 55116 9.06%
29 847 3.34% 720 3.40% 752 3.37% 194 4.84% 84 7.13% 51721 8.50%
30 872 3.44% 734 3.46% 734 3.29% 133 3.32% 68 5.77% 35438 5.83%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 969 3.82% 27 832 3.93% 29 880 3.94% 721 21616 3.55%
1 34 1023 4.03% 29 899 4.24% 30 916 4.10% 781 23427 3.85%
2 34 1046 4.12% 30 917 4.33% 31 955 4.28% 762 22873 3.76%
3 36 1092 4.31% 31 959 4.53% 32 985 4.41% 831 24926 4.10%
4 36 1104 4.35% 30 926 4.37% 32 973 4.36% 788 23639 3.89%
5 35 1071 4.22% 30 901 4.25% 30 929 4.16% 890 26712 4.39%
6 29 891 3.51% 22 685 3.23% 24 733 3.28% 654 19624 3.23%
7 31 956 3.77% 26 781 3.69% 27 824 3.69% 692 20767 3.41%
8 33 990 3.90% 26 809 3.82% 28 847 3.79% 652 19560 3.22%
9 34 1042 4.11% 28 861 4.06% 29 897 4.02% 809 24285 3.99%
10 39 1194 4.71% 32 966 4.56% 34 1023 4.58% 832 24965 4.10%
11 32 987 3.89% 27 825 3.89% 28 847 3.79% 686 20583 3.38%
12 40 1202 4.74% 33 1011 4.77% 35 1065 4.77% 900 27010 4.44%
13 38 1163 4.59% 33 996 4.70% 34 1032 4.62% 853 25578 4.21%
14 30 929 3.66% 25 750 3.54% 25 772 3.46% 733 21986 3.61%
15 30 915 3.61% 26 780 3.68% 26 783 3.51% 753 22596 3.71%
16 28 862 3.40% 23 717 3.38% 25 775 3.47% 693 20784 3.42%
17 27 823 3.24% 22 682 3.22% 23 700 3.13% 892 26758 4.40%
18 31 951 3.75% 26 804 3.79% 27 819 3.67% 995 29846 4.91%
19 44 1328 5.24% 34 1022 4.82% 40 1203 5.39% 1224 36724 6.04%
20 49 1476 5.82% 38 1165 5.50% 45 1355 6.07% 1444 43306 7.12%
21 36 1088 4.29% 30 907 4.28% 31 958 4.29% 969 29080 4.78%
22 37 1111 4.38% 32 960 4.53% 33 990 4.43% 879 26376 4.34%
23 38 1152 4.54% 34 1032 4.87% 35 1072 4.80% 841 25227 4.15%

Top 30 of 229 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12318 48.56% 123247 20.26% /stats/
2 4080 16.09% 3335 0.55% /
3 1439 5.67% 157718 25.93% /stats/usage_201409.html
4 1243 4.90% 133051 21.87% /stats/usage_201402.html
5 544 2.14% 59391 9.76% /stats/usage_201401.html
6 174 0.69% 18482 3.04% /stats/usage_201411.html
7 129 0.51% 16174 2.66% /stats/usage_200804.html
8 103 0.41% 11334 1.86% /stats/usage_201003.html
9 96 0.38% 64 0.01% /jukitvweb/
10 94 0.37% 20 0.00% /icons/folder.gif
11 92 0.36% 13 0.00% /icons/blank.gif
12 57 0.22% 6089 1.00% /stats/usage_201002.html
13 26 0.10% 3082 0.51% /stats/usage_200712.html
14 23 0.09% 2523 0.41% /stats/usage_201304.html
15 23 0.09% 2417 0.40% /stats/usage_201406.html
16 19 0.07% 2179 0.36% /stats/usage_200803.html
17 17 0.07% 1841 0.30% /stats/usage_201204.html
18 16 0.06% 1844 0.30% /stats/usage_200809.html
19 16 0.06% 1234 0.20% /stats/usage_200904.html
20 14 0.06% 1791 0.29% /stats/usage_200801.html
21 14 0.06% 1617 0.27% /stats/usage_200810.html
22 14 0.06% 1542 0.25% /stats/usage_201403.html
23 13 0.05% 1262 0.21% /stats/usage_200802.html
24 13 0.05% 1394 0.23% /stats/usage_200806.html
25 13 0.05% 1506 0.25% /stats/usage_200807.html
26 13 0.05% 1370 0.23% /stats/usage_200910.html
27 13 0.05% 1431 0.24% /stats/usage_201012.html
28 12 0.05% 1205 0.20% /stats/usage_201205.html
29 12 0.05% 1383 0.23% /stats/usage_201410.html
30 11 0.04% 1373 0.23% /stats/usage_200808.html

Top 10 of 229 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1439 5.67% 157718 25.93% /stats/usage_201409.html
2 1243 4.90% 133051 21.87% /stats/usage_201402.html
3 12318 48.56% 123247 20.26% /stats/
4 544 2.14% 59391 9.76% /stats/usage_201401.html
5 174 0.69% 18482 3.04% /stats/usage_201411.html
6 129 0.51% 16174 2.66% /stats/usage_200804.html
7 103 0.41% 11334 1.86% /stats/usage_201003.html
8 57 0.22% 6089 1.00% /stats/usage_201002.html
9 4080 16.09% 3335 0.55% /
10 26 0.10% 3082 0.51% /stats/usage_200712.html

Top 10 of 99 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4080 16.09% 1857 54.46% /
2 1439 5.67% 530 15.54% /stats/usage_201409.html
3 12318 48.56% 204 5.98% /stats/
4 174 0.69% 142 4.16% /stats/usage_201411.html
5 129 0.51% 75 2.20% /stats/usage_200804.html
6 103 0.41% 57 1.67% /stats/usage_201003.html
7 96 0.38% 54 1.58% /jukitvweb/
8 1243 4.90% 45 1.32% /stats/usage_201402.html
9 544 2.14% 32 0.94% /stats/usage_201401.html
10 57 0.22% 29 0.85% /stats/usage_201002.html

Top 10 of 98 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4080 16.09% 1842 54.05% /
2 1439 5.67% 530 15.55% /stats/usage_201409.html
3 12318 48.56% 206 6.04% /stats/
4 174 0.69% 142 4.17% /stats/usage_201411.html
5 129 0.51% 74 2.17% /stats/usage_200804.html
6 96 0.38% 56 1.64% /jukitvweb/
7 103 0.41% 55 1.61% /stats/usage_201003.html
8 1243 4.90% 45 1.32% /stats/usage_201402.html
9 544 2.14% 35 1.03% /stats/usage_201401.html
10 57 0.22% 32 0.94% /stats/usage_201002.html

Top 30 of 2185 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2878 11.35% - (Direct Request)
2 924 3.64% https://twitter.com/esif22
3 716 2.82% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 616 2.43% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 547 2.16% http://iphone-6.moykrest.ru
6 495 1.95% http://zerosmoke.kupistar.ru
7 492 1.94% http://shop.spbdyet.ru/
8 465 1.83% http://cabrio24.blogspot.com
9 448 1.77% https://putin.moykrest.ru
10 380 1.50% http://komfortmax-188.sellsale.ru
11 370 1.46% http://telesales158.blogspot.com
12 336 1.32% http://incity.afdfloral.com/
13 335 1.32% http://cars454.blogspot.com
14 320 1.26% http://way-tow-car.blogspot.com
15 310 1.22% http://autowindsh.blogspot.com
16 225 0.89% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
17 225 0.89% http://www.xolodremont.ru/
18 210 0.83% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
19 195 0.77% http://garmanj.blogspot.com
20 183 0.72% http://my-lib.net
21 165 0.65% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
22 160 0.63% http://topra67.blogspot.com
23 150 0.59% http://blapaint.blogspot.com
24 141 0.56% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
25 141 0.56% https://www.google.com/search
26 132 0.52% http://semalt.semalt.com/crawler.php
27 125 0.49% http://darneo.a0001.net
28 120 0.47% http://doc1566.web1337.net
29 120 0.47% http://letters890.blogspot.com
30 120 0.47% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io

Top 20 of 144 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 1.38% expertsinfos.com
2 1 0.69% anything
3 1 0.69% http://b-gs.ru/lolu-dryuchat-zhestko-v-zad-i-konchayut-tuda-zhe
4 1 0.69% http://b-gs.ru/negrityanskij-seks-dvux-krasotok-s-samcom
5 1 0.69% http://b-gs.ru/sdelal-kuni-i-vyebal-bryunetku-na-kastinge
6 1 0.69% http://b-gs.ru/tri-russkie-devushki-lesbiyanki-lizhut-kiski-i-drochat-fallosami
7 1 0.69% http://baseclimbing.ru/dva-parnya-traxayut-malyshku
8 1 0.69% http://baseclimbing.ru/molodye-traxayutsya-na-krovati
9 1 0.69% http://blogdark.ru/grudastaya-dama-soblaznila-sotrudnika-v-svoem-kabinete
10 1 0.69% http://blogdark.ru/kak-vel-sebya-santexnik-u-xozyajki-doma
11 1 0.69% http://blogdark.ru/lyubovnik-traxnul-zhenu-i-muzha
12 1 0.69% http://blogdark.ru/mam-zastavila-lizat-pizdu-poka-papy-net
13 1 0.69% http://blogdark.ru/muzhya-pomenyalis-zhenami
14 1 0.69% http://blogdark.ru/papasha-soblaznil-svoyu-rodnuyu-doch
15 1 0.69% http://blogdark.ru/pereodetogo-parnya-traxaet-devushka
16 1 0.69% http://blogdark.ru/russkoe-plemyannik-ebyot-rodnuyu-tyotu
17 1 0.69% http://blogdark.ru/seks-dyadya-s-malenkoj-plemyannicej
18 1 0.69% http://blogdark.ru/syn-konchayut-pezdu-svoej-mame
19 1 0.69% http://blogdark.ru/telka-pizdoj-na-lice-u-parnya
20 1 0.69% http://blogdark.ru/traxnul-v-pizdu-machexu-i-konchil

Top 15 of 616 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1959 7.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
2 1639 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 1070 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 859 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 853 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
6 843 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 835 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 835 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
9 833 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 829 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 828 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 809 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 807 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
14 805 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 794 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Usage by Country for November 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25365 100.00% 21189 100.01% 608248 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21